مهندس مجيد رعنايي دشت بياض مسئول آزمايشگاه هاي دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست
5632254043-310

مهندس انسیه کریم پور فرد مجموعه آزمایشگاههای گروه مرتع و آبخیزداری
تصویر
05632254041-315
گروه مرتع و آبخیزداری

دکتر محمود مشگاني آزمایشگاه لیمنولوژی
تصویر
گروه محیط زیست

مهندس معصومه غفوری آزمایشگاه آلودگی
تصویر
05632254041-324
گروه محیط زیست

مهندس راضيه عزيزي موزه تاريخ طبيعي و حيات وحش‚
تصویر
05632254041-311