مسئول دفتر دانشکده محمدامین جانباز
05632254068 05632254041-301
fnreweb.birjand.ac.ir 056322254066
دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
امور عمومي دانشکده منابع طبيعي محيط زيست حسين محمد زاده
05632254045-204
دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست
مسئول امور آزمايشگاه هاي دانشکده مجيد رعنايي
05632254041-310
05632254066
دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست
کارشناس گروه محیط زیست راضیه عزیزی
05632254041-311
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری راضیه فلکی
05632254041-313
گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست